این محصول موجود نمی باشد و امکان خرید ندارد

حاوی ۷ ساعت آموزش چندرسانه ای نرم افزار ایتبز (تحلیل ، محاسبات وآنالیزاجزاء ساختمان)

تحلیل های ساختمانی با استفاده از نرم افزار ETABS

فصل اول) تحلیل وطراحی ساختمان ده طبقه بتنی :
معرفی سازه،ساخت هندسه مدل،ترسیم تیرها وستون ها،ایجادتیرجلوی آسانسور،ترسیم عناصرسطحی سقف،معرفی مشخصات،معرفی بارها،معرفی روش محاسبه هرم،اختصاص مشخصات عناصر،اختصاصبارهای عناصر،تحلیل مدل،عملیات تحلیل،عملیات طراحی،خروجی تحلیل سازه.

فصل دوم)  تحلیل وطراحی ساختمان هفت طبقه فولادی:
معرفی سازه ،ایجاد هندسه سازه،ایجادتیروستونهای کنارراه پله ، ایجادبالکن،ترسیم عناصرسطحی سقف،ایجادطبقه خرپشته،جابه جایی تیرهای پاگردراه پله،معرفی مشخصات، معرفی حالات بار، معرفی جرمهای موثر،اختصاص مشخصات،معرفی بارهای موثربرسازه،تحلیل سازه،اختصاص پارامترهای طراحی،طراحی سازه.

فصل سوم) تحلیل وطراحی یک ساختمان هفت طبقه بتنی با دیوار برشی:
معرفی سازه،ایجادهندسه سازه،تکمیل هندسه ساختمان،ایجادخرپشته،جابه جایی تیرهای پاگرد،ترسیم دیوارهای برشی ،معرفی مشخصات،اختصاص مشخصات سازه،کاهش منحنی عناصر،نامگذاری عناصر،بارگذاری سازه،تحلیل سازه .

فصل چهارم) تحلیل وطراحی یک ساختمان فولادی ده طبقه با سقف مرکب :
معرفی سازه ،ساخت مدل،ترسیم تیرهای قوسی،ترسیم ستون ها وتقسیم بندی عناصر،ایجادتیرجلوی آسانسور،ترسیم تیرهای مرکب،ترسیم عناصرسطحی پانلهای قوسی،ترسیم باربندها،تعریف مشصات سازه،اختصاص مشخصات،اختصاص بارهای عناصر،تحلیل مدل،طراحی اسکلت فولادی سازه،انتخاب ترکیبات بار،معرفی پارامترهای طراحی،عملیات طراحی،تنظیم پارامترهای طراحی تیرهای مرکب .

این محصول موجود نمی باشد و امکان خرید ندارد